ปิดโพรงบ้าน

ภาพหลังจากทำการฉีดเสร็จ

ปิดโพรงบ้าน

ทำการตัดแต่งส่วนที่เกินออกด้วยเลื่อยไฟฟ้า

ภาพ BEFORE AFTER การฉีดอุดโพรงรอบบ้าน

ปิดโพรงบ้าน
ปิดโพรงบ้าน