teslaEngineering

      บริษัทเทสล่าเอ็นจิเนียริ่ง จัดกิจกรรมสัมนาภายในองค์กร หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการสร้างพลังทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตให้ก้าวยผ่านความล้มเหลวไปสู่ความหวัง เพื่อความสำเร็จถ้าเราคิดดี พูดดี และทำดี พร้อมกับสร้างแรงจูงใจต่อการทำงาน ดังนั้นการคิดเชิงบวกจะเป็นพลังในการสร้างความสำเร็จได้ ทั้งกับตนเอง เพื่อนร่วมงาน งาน และองค์กร

การสัมนาในครั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน เพื่อเรียนรู้หลักกการ การจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการคิดบวก รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก มีความเข้าใจในเพื่อนร่วมงานและองค์กรมากขึ้น เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ความประทับใจ การเสียสละ และมิตรภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร

tesla engineering
tesla engineering
tesla engineering

โดยเนื้อหาหลักสูตร เรียนรู้หลักการสร้างทัศนคติเชิงบวก วิธีปรับแนวคิดให้เป็นบวก คิดบวกคืออะไร และประโยชน์จากการคิดบวก การเปลี่ยนวิธีคิด คิดบวกกับเพื่อนร่วมงาน คิดบวกับงาน และคิดบวกกับองค์กร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยพลังความคิดบวก และสร้างจิตสำนึกในการมีเป้าหมายร่วมกัน การสื่อสารทางบวกเพื่อสร้างบรรยกาศสู่ความสำเร็จร่วมกัน สร้างจิตสำนึกในการสื่อสารที่ดี และมีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ เพื่อสร้างผลงานของหน่วยงาน และองค์กร ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ให้แก่ ลูกค้า กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ให้เกิดแนวคิดเชิงบวก สร้างจิตสำนึกรัก สามัคคี ในทีมงาน รักองค์กรด้วยใจปรารถนาอยากอยู่ร่วมกัน และพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ จากความสามัคคีของทีม

กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันรูปแบบกิจกรรมเน้นผลลัพธ์ร่วมกันดังนี้ การสร้างความสัมพันธ์ในทีมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การแนะนำและเป็นตัวอย่างที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องในการแบ่งทีม การประสานการทำงานที่ดีร่วมกันทั้งองค์กร การมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ในการทำกิจกรรม การปลูกจิตสำนึกให้รักองค์กรของตนเอง

เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง มุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากร สร้างทีม สร้างความสามัคคี เพื่อสร้างองค์กรที่แข็งแรง

tesla engineering