อบรมการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร GRACO ประจำปี 2565

บริษัท เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดการอบรม

การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร GRACO ประจำปี 2565

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่พนักงาน และ บุคลากรสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และสร้างผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น
ปัจจุบันการแข่งขันของบริษัทต่างๆ ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นการฝึกอบรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแต่ละองค์กรต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีสุดอยู่เสมอ