แถลงข่าว การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

วิศวกรรมแห่งชาติ 2562

แถลงข่าว การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

ภายในแนวคิด Engineering for Society : Digital Transformation in Engineering

จัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

โดยความร่วมมือกันของ 3 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สภาวิศวกร และสภาสถาปนิก

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ กรรมการ สภาวิศวกร
นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ สภาสถาปนิก
นายทรงพล ยมนาค ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวัตถุประสงค์ ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อ การเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพ สร้างทัศนะใหม่เพื่อความสามารถในการแข่งขันในสากล การใช้เทคโนโลยีในวิชาชีพอย่างเหมาะสม วิธีการทำงานบนมาตรฐานที่เป็นสากล กระบวนการทำงานที่ใช้ข้อมูลเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี การนำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันในระบบฐานข้อมูลที่โปร่งใส

งานนี้ร่วมสัมมนา “ฟรี” ทุกหัวข้อ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

Share This Story, Choose Your Platform!