การซ่อมรอยแตกพื้นคอนกรีต

ซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีต

ขั้นตอนการทำงาน

  1. ระบุตำแหน่งของคอนกรีตที่มีรอยร้าวบนพื้นผิว
  2. ทำการเปิดร่องรอยแตก ด้วยการบากเป็นตัว V shape ด้วย Grinder ตัดคอนกรีตให้ลึกลงไปไม่น้อยกว่า 6.5 mm
  3. ทำความสะอาดรอยแตกร้าวด้วยการใช้ลมเป่าเศษฝุ่นและผงต่างๆ ออกให้สะอาด
  4. ทำการผสม Epoxy Putty A+B เข้าด้วยกันอย่างน้อย 3นาทีและปั่นผสมกันด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้าแบบ slow speed (สูงสุดไม่เกิน 600 rpm )
  5. ทำการฉาบปิดรอยแตกร้าวด้วย Epoxy Putty ที่ mix เข้าด้วยกันแล้วตามรอยแตกร้าวร่องตัว V ที่ได้เตรียมไว้แล้ว
  6. ปล่อยสารที่ฉาบปิด Seal ให้แห้งไว้ประมาณ 4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหลังจากนั้นจึงทำการเจียรขัดแต่งผิวให้เรียบ เสร็จสิ้นกระบวนการ

METHOD STATEMENT

วิธีการซ่อมขอบบ่อหรือรอยแตกระหว่าง joint ที่แตกร่อน โดยการฉาบซ่อมด้วยสาร Epoxy Adhesive Mortar

ในบางกรณีเมื่อทำการยก ปรับระดับพื้นคอนกรีตแล้ว ผิวของพื้นแผ่นมีการกระทบร่อน เสียหายตั้งแต่ต้นแล้ว เมื่อทำแล้วเสร็จ ควรจะต้องทำ

กระบวนการฉาบซ่อมด้วยสาร Epoxy Adhesive Mortar นั้น วัสดุที่ใช้ในงานฉาบผิวซ่อมขอบบ่อที่แตกร่อนและตามรอยยาแนว ( Joint )คอนกรีตที่ทรุดตัว

จำลองการซ่อมรอยแตก

รูปภาพประกอบลักษณะการซ่อมแซมรอยแตกร้าวตามขอบบ่อด้วย Epoxy Mortar

BFการซ่อมรอยแตก

รูปภาพแสดงลักษณะการทำงานซ่อมรอยแตกร้าวตามรอยต่อ ( Joint ) ด้วยการฉาบด้วย Epoxy Motar